KLUBB REGLER

GRENLAND SIGARSELSKAP AV 1998

Statutter - Vedtatt februar 1999 og Endret 2002

Paragraf 1. Formål

Grenland Sigarselskap er en organisasjon som har til formål å skape et miljø hvor sigaren kan nytes i godt lag. Selskapet skal bidra til å fremme medlemmenes kunnskap om sigarens kulturelle verdi og historie. Selskapet skal også bidra til å bedre sigartilbudet lokalt og nasjonalt.

Paragraf 2. Medlemskap

Alle kan bli medlemmer i Grenland Sigarselskap av 1998.

Paragraf 3. Organer

Selskapets styrende organer er:

- generalforsamling

- styre

Paragraf 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet og vedtar retningslinjer for selskapets arbeid. Alle avgjørelser på generalforsamlingen fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Den til enhver tid valgte president har dobbeltstemme ved stemmelikhet på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen holdes innen utgangen av februar. Innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen skal være utsendt senest tre uker før møtet.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp på generalforsamlingen må fremme disse skriftlig til styret senest to uker før møtet.

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer av selskapet. Styret kan gi andre adgang til møtet. Disse er uten tale og stemmerett.

Dagsorden på generalforsamling:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling

4. Siste års virksomhet

4.1 Årsmelding

4.2 Regnskap

5. Valg

5.1 President

5.2 Valg av styrets to medlemmer og tre varamedlemmer

5.3 Valg av en revisor

5.4 Valg av valgkomite. To representanter

6. Innmeldte saker

6.1 Fra styret

6.2 Fra medlemmene

7. Fastsetting av kontingent

8. Kommende års virksomhet

8.1 Arbeidsprogram

8.2 Budsjett

Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når det forlanges av minimum 1/4 av medlemmene.

Paragraf 5. Styret

Styret er Grenland Sigarselskaps øverste organ mellom hver generalforsamling. Styret har tre medlemmer. Valgperioden er ett år.

President og visepresident velges av generalforsamlingen. Styret fordeler oppgavene

Styret er beslutningsdyktig når møtet er satt. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

Styret setter i verk vedtak fattet av generalforsamlingen, sørger for at selskapets funksjon utføres i henhold til selskapets vedtekter, fører selskapets medlemslister, regnskap og tar seg av løpende saker og henvendelser. Det kan også ta opp arbeidsoppgaver på eget initiativ eller på medlemmers oppfordring. Styret representerer selskapet utad.

Styret plikter i sin virksomhet å følge de retningslinjer som generalforsamlingen har trukket opp.

Paragraf 6. Arbeidsprogram

Styret legger frem et arbeidsprogram som vedtas av generalforsamlingen.

Paragraf 7. Statuttendringer

Endringer av statutter vedtas av generalforsamlingen med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

 

Med vennlig hilsen

Generalforsamlingen

 

Copyright © All Rights Reserved. Redaktør Tor Erling Mæhle